Mit navn er Erik Bo Rasmussen og jeg vil gerne være din forsvarer!

 

Hvis du er mistænkt, sigtet eller tiltalt i en straffesag, har du bestemt brug for min hjælp som forsvarer - uanset om du er skyldig eller uskyldig!

Hvis du er uskyldig i de anklager der er fremsat mod dig, er min vigtigste opgave at få dig frifundet, men skulle du blive dømt for kriminalitet, du har begået, er det min opgave at sikre, at du får den mildeste straf af alle.

Det er vigtigt at understrege, at mit arbejde er fuldstændigt uafhængigt af både politi, anklagemyndighed og domstol. Min eneste interesse i sagen er at være din forsvarer og kæmpe din sag, fra start til slut, uanset om du er skyldig eller uskyldig!

På denne hjemmeside kan du se, høre og læse mere om mit virke som forsvarer.

Jeg er forsvarer

For alle!

Jeg er din forsvarer uanset din nationalitet, etniske oprindelse, religion, køn, politisk observans, og uanset dit tilhørsforhold til bestemte grupper. Jeg er din forsvarer, uanset om du er sigtet for mindre alvorlig eller meget alvorlig kriminalitet...

Læs mere …

 

Min tavshedspligt

og din ærlighed

Det optimale samarbejdemellem en tiltalt og hans forsvarer, er et samarbejde, hvor der er størst mulig tillid mellem de to. Jeg har tavshedpligt, og jeg fortæller ingen, hvad du fortæller mig. Til gengæld er det vigtigt, at du er ærlig overfor mig...

Læs mere …

 

Alene mod staten

Få hjælp i skakspillet

Når du er sigtet eller tiltalt i en straffesag, er du helt alene, og din modstander er Statsmagten. Du har kun mig som forsvarer at støtte dig til. Processen kan føles som et skakspil, hvor felterne aldrig er placeret, som du forventer...

Læs mere …

 

 

J. nr. 98-20008

Advokatfirmaet Erik Bo Rasmussen ApS, CVR-nr.: 32 47 31 99 er etableret på adressen Albanigade 15, 5000 Odense C.

Firmaet har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantifonden dække er berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro. Maksimum for dækningen gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes på til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Erik Bo Rasmussen, som er eneste advokat ansat i virksomheden, er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Erik Bo Rasmussen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI, Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Erik Bo Rasmussen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Firmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Erik Bo Rasmussen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særskilt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Erik Bo Rasmussen, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnævnet.dk.